TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 24/10/2015

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 24/10/2015): Xong sàn 22, chuẩn bị lên sàn 23. Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 24/10/2015): Xong sàn 24, chuẩn bị lên sàn 25. Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 24/10/2015): Xong sàn 24, chuẩn bị lên…

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án

Vinhome CenTral Park Tiến độ thi công tòa Central 1(cập nhật ngày 12/9/2015): đã lên sàn 18, đang thi công sàn 19 Tiến độ thi công tòa Central 2(cập nhật ngày 12/9/2015): đã lên sàn 21, chuẩn bị lên sàn 22   Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 12/9/2015): đã lên sàn 20,…